×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Genel Başvuru - Mac

Country : Turkey Turkey

Region : İstanbul Avrupa

Town : İstanbul

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Yetenekli sat dan manlar m zdan veya yöneticilerimizden biri olarak, tüm mü teri hizmetleri ve sat hedeflerine ula mak için mü terilerimize kar lama hizmeti, özgün ve ki iselle tirilmi hizmetler sunacaks n z. Çal anlara, irketimize, ürünlerimize ve hizmetlerimize gösterdi iniz tutkulu yakla m ile her mü terinin kendilerini e iten, ilham ve memnuniyet veren e siz bir ma aza deneyimi ya amas n sa layacaks n z. Ayr ca, ma azan n irketin görsel ma azac l k standartlar n kar lamas n sa lamak için dinamik ekibiniz ile ortak çal arak becerilerinizi kullanacaks n z. Kariyerini Perakende Güzellik Sektöründe ilerletmek isteyen ve son derece enerjik biriyseniz, bu prestij güzellikte bir lider ile kariyer yolunda ataca n z ilk ad m n z için mükemmel bir pozisyon olabilir. Dü ünce ve insan çe itlili ine de er veren bir kültür içerisinde ilerleyici kariyer f rsatlar , seçkin e itim, geli im, rekabetçi ücretlendirme ve yan hak paketleri sunuyoruz.
- Tercihen güzellik sektöründe olmak üzere, geçmi perakende sektörü, mü teri ili kileri deneyimi olan
- Etkileyici, özgün ve ki iselle tirilmi mü teri hizmetleri sunma becerisi
- Gündüz, gece, hafta sonlar ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, h zl tempolu bir çal ma ortam nda perakende saatlerinde çal abilmeye ayak uydurabilen
- Microsoft Office programlar nda uzman olan
- Adaylar, görü me için davet edilmeleri durumunda, ülkede ya ama ve çal maya engel bir durumun olmad n n kan t n sa lamak zorundad r.
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Digital Expert, Consumer Products

L'OREAL GROUP
| İstanbul

Retail Operations & Reporting Executive

ESTÉE LAUDER COMPANIES
| İstanbul

Sales Analyst

MAC
| İstanbul

Data Analyst, Active Cosmetics

L'OREAL GROUP
| İstanbul

Artist Expert - Istanbul Sephora Kozmetik

ESTÉE LAUDER COMPANIES
| İstanbul

Otc Executive

ESTÉE LAUDER COMPANIES
| İstanbul

Digital Domain Manager

L'OREAL GROUP
| İstanbul

Digital Content Specialist

L'OREAL GROUP
| İstanbul

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.