×
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Mağaza Müdürü - Mac (Bursa)

Country : Turkey

Region : İstanbul Avrupa

Town : İstanbul

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Tüm sat hedeflerini, mü teri hizmetleri ve operasyonel hedefleri gerçekle tirmek için uzmanlar m za liderlik edecek ve geli tirecek dinamik ve ilham verici bir Ma aza Müdürü ar yoruz. Adaylar n h zl perakende sektöründe liderlik, koçluk ve i yönetimi tecrübelerini edinmi olmas gerekir. Bu size kendi ma azan z n Yöneticisi olman z için s rad bir f rsat. Stratejik hedeflemeler, etkileyici ma aza içi etkinlikler, kuvvetli mü teri ili kileri yönetimi ve yüksek performansl ekip liderli iniz ile mü terileri yakalamak ve elde tutmak için faal i plan yaratma ve yönetme sorumlulu u tamamen sizde olacakt r. E er h rsl ve enerjik iseniz; i planlamada yetene iniz, ki ilerin potansiyellerine ula mas için koçluk yapma arzunuz varsa prestij kozmetikte bu sizin için yarat lm , uzun vadeli tatmin eden bir rol olabilir. Birçok yönetici ve k demli müdürümüz kariyerlerine sat noktas nda ba lad . planlamas , tüketici görü leri, etkinlik yönetimi, mü teri ili kileri yönetimi ve birebir pazarlamaya aç k bu birinci kademe yönetici pozisyonu, Güzellik Sektöründe daha da ilerlemeniz için gereken çok yönlü becerileri size sa layacakt r. Dü ünce ve insan çe itlili ine de er veren bir kültür içerisinde ilerleyici kariyer f rsatlar , seçkin e itim, geli im, rekabetçi ücretlendirme ve yan hak paketleri sunuyoruz.
- Tercihen kozmetik sektöründe olmak üzere perakende yönetiminde ve perakende yönetimi yard mc l nda tecrübesi olan
- Etkileyici, özgün ve ki iselle tirilmi mü teri hizmetleri sunma becerisi
- Sat hedefleri ve mü teri hizmetleri hedefleri belirleme ve sat analizi ve çal ma çizelgesi yapma da dahil olmak üzere i planlamas yapma konular nda tecrübesi olan
- Envanter ve stok yönetimi ve kasa mutabakat dahil olmak üzere, perakende operasyonlar nda tecrübesi olan
- Sat ve mü teri hizmetleri hedeflerine ula mada bir ekibe liderlik etmi olan
- Ma aza içi etkinlikler olu turma ve uygulama tecrübesi olan
- Gündüz, gece, hafta sonlar ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, h zl tempolu bir çal ma ortam nda perakende saatlerinde çal abilmeye ayak uydurabilen
- Perakende sat noktas sat yaz l mlar nda tecrübeli olan
- Microsoft Office programlar nda uzman olan
- Adaylar görü meye ça r ld klar takdirde, bu ülkede çal ma ve ya ama haklar n göstermelidirler.
Share
Print
Click here to print

Website reserved for fashion, luxury and beauty industry professionals.